Budżet JST Plus

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

Najpopularniejszy w Polsce komercyjny system sprawozdawczy, usprawnia proces przygotowania i przekazania sprawozdań z jednostek do JST oraz sporządzenia konsolidacji. W pełni kompatybilny z systemem Bestia i większością systemów FK na rynku.

Budżet JST Plus to program do obsługi sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych i finansowych przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego: powiatów, urzędów miast i gmin.

Budżet JST Plus wraz z programem Budżet JB Plus przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych, stanowi kompleksowy system informatyczny automatyzujący zbieranie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań jednostkowych, a na ich podstawie tworzenie zbiorówek sprawozdań.

Ideą systemu Budżet JST Plus jest zautomatyzowanie procesu tworzenia sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych przez jednostki organizacyjne JST i przekazywanie tych sprawozdań w formie elektronicznej do JST.

Łączenie (agregacja) sprawozdań może następować jednoetapowo np. w Wydziale Finansowym lub dwuetapowo: sprawozdania z placówek oświatowych są kierowane najpierw do Wydziału Oświaty a następnie automatycznie do Wydziału Finansowego, który dołączając pozostałe jednostki budżetowe i zakłady otrzymuje automatycznie sprawozdanie zbiorcze gotowe do wysłania do RIO.

Efektem końcowym jest utworzenie kompletu sprawozdań zbiorczych i przekazanie ich do RIO za pośrednictwem systemu Besti@.

System Budżet JB Plus powinien funkcjonować we wszystkich jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych). Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nośnika danych (dyskietki, CD-ROM lub pendrive).

System na poziomie jednostek podległych, jak i JST współpracuje z większością systemów finansowo-księgowych (m.in. Vulcan, Progmann, Sigid, Otago, Radix, Info-System, Korelacja, QNT) co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza tworzenie sprawozdań.

Wszystkie sprawozdania zbiorcze transmitowane są do systemu Besti@.

Możliwości systemu Budżet JST Plus:

 1. Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
  Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki organizacyjnej

Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.

Weryfikacja zgodności planu z układem wykonawczym prowadzonym w programie Planowanie i realizacja budżetu

Sprawdzanie tzw. krzyżówki tj. bilansowania się sprawozdania dochodowego.

Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom organizacyjnym

Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.

Weryfikacja zgodności planu.

Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki oraganizacyjnej

Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.

możliwość prowadzenia sprawozdania w rozbiciu na zadania (własne, zlecone, porozumienia) lub programy (Leonardo Da Vinci, Sokrates)

z cząstkowych sprawozdań Rb-28S program tworzy tzw. małą zbiorówkę na poziomie jednostki organizacyjnej.

Weryfikacja zgodności planu z układem wykonawczym prowadzonym w programie Planowanie i realizacja budżetu

Kontrola przekroczeń Zaangażowania do Planu, Wykonania do Planu oraz Sumy Wydatków wykonanych i zobowiązań do Planu.

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Wyliczanie wszystkich niezbędnych sum w tym sprawozdaniu.

Rb-30 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami

Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu.

Rb-31 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami a także rozliczeń wyniku oraz stanu środków obrotowych

Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu

Rb-33 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami

Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu

Rb-34 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wyliczanie wszystkich pół sumujących

Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu

Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych

Ze względu na specyfikę tego sprawozdania system pozwala na sporządzenie tego sprawozdania jednostkom z części wydatkowej

Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu

Rb-WS – Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

Wyliczanie sum na poziomie podziałki klasyfikacyjnej oraz możliwość zaokrąglenia wprowadzonych kwot

Program eksportuje sprawozdania do arkusza przygotowanego przez MF

Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń

Sprawozdanie o stanie zobowiązań dla instytucji kultury oraz ZOZ-ów.

Rb-N – Sprawozdanie o stanie należności

Sprawozdanie o stanie należności dla instytucji kultury oraz ZOZ-ów.

Rb-ST – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych

Wyliczanie sum pośrednich i końcowych.

 1. Obsługa sprawozdań finansowych bilanse
 2. Opisówki oraz inne raporty analityczne w programie Budżet JST Plus
  • Wykonanie budżetu w formie układu wykonawczego
  • Wykonanie budżetu w formie grup paragrafów (budżet)
  • Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (układ wykonawczy)
  • Wykonanie budżetu wg działu i źródła finansowania, tzw. 4 cyfra paragrafu
  • Wykonanie budżetu wg jednostek organizacyjnych
 3. Automatyzacja procesu przeksięgowań wykonania dochodów i wydatków na konta 901 i 902 w Organie.
  System Budżet JST Plus na podstawie sprawozdań jednostkowych automatycznie oblicza kwoty PK (różnice na obrotach pomiędzy miesiącami lub kwartałami) i generuje gotowy raport do przeksięgowań a także tworzy plik celem automatycznego księgowania w programie finansowo-księgowym.

 

Z systemu Budżet JST Plus korzysta ponad 500 Starostw oraz Urzędów Miasta i Gmin w całej Polsce.

Zdecydowana większość wdrożeń systemu Budżet JST Plus w Urzędach, uzupełniona jest o wdrożenia systemu do tworzenia sprawozdań jednostkowych Budżet JB Plus w jednostkach organizacyjnych.
Korzysta z niego już ponad 2,5 tysiąca jednostek organizacyjnych w całej Polsce. Są to zarówno jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, jak i gospodarstwa pomocnicze.

Największe wdrożenia systemu Budżet JST Plus w połączeniu z systemem Budżet JB Plus :

 • Urząd Miejski Piotrków Trybunalski

57 jednostek organizacyjnych oraz 30 Referatów i Biur UM Piotrkowa (Urząd, Biura i Referaty oraz wszystkie jednostki korzystają również z systemu Planowania i realizacji budżetu JST i jednostek podległych)

 • Urząd Miasta w Krakowie

150 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do UM w Krakowie

 • Starostwo Powiatowe w Krakowie

30 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do SP w Krakowie

 • Urząd Miejski Przemyśl

60 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do UM Przemyśl

 • Urząd Miasta Krosno

43 jednostki organizacyjne składające sprawozdania budżetowe do UM Krosno

 • Starostwo Powiatowe w Pile

38 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do SP w Pile

 • Starostwo Powiatowe w Kutnie

35 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do SP w Kutnie

 • Urząd Miejski Skierniewice

35 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do UM Skierniewice

 • Starostwo Powiatowe Inowrocław

34 jednostki organizacyjne składające sprawozdania budżetowe do SP Inowrocław

 • Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki

25 jednostek organizacyjnych składających sprawozdania budżetowe do SP Mińsk Mazowiecki