Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse

Karta produktu Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse
Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

PRZYGOTUJ NOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – INFORMACJA DODATKOWA W CHMURZE !

Rozporządzenie MF z dnia 13 września 2017r. MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
wprowadza nowe sprawozdanie finansowe „Informacja dodatkowa”.

Rozległy zakres tego sprawozdania wymaga przygotowania wielu podsprawozdań, zestawień by finalnie móc otrzymać wymagane rozporządzeniem zagregowane dane.

Produkt „Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse” automatyzuje tworzenie, przekazywanie oraz agregowanie podsprawozdań niezbędnych do przygotowania informacji dodatkowej oraz na ich podstawie tworzy sprawozdanie wymagane rozporządzeniem.

Ponadto, Cesarz zawiera komplet sprawozdań finansowych (bilans jednostki, bilans łączny, bilans budżetu, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki). Unikalna funkcjonalnością jest zautomatyzowanie procesu przygotowania bilansu skonsolidowanego, którego przygotowanie opiera się o konsolidacje sprawozdań bilansów jednostkowych;

  • jednostek i zakładów budżetowych
  • instytucji kultury
  • spółek
  • publiczne ZOZy
  • fundacje, których założycielem jest JST

Sprawozdania jednostkowe zawierają arkusz wyłączeń umożliwiający wykazanie wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Arkusz wyłączeń posiada funkcje sprawdzania online poprawności zaewidencjonowanych rozrachunków.

Jak działa program Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem?

„Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse” posiada zróżnicowane poziomy uprawnień pozwalające na dostęp poprzez przeglądarkę internetową do sprawozdań tylko danej jednostki lub grupy jednostek np. CUW oraz najszerszy poziom uprawnień – na poziomie JST pozwalający weryfikować, agregować komplet wymaganych sprawozdań.

System współpracuje z programem Besti@ eksportując do systemu plik xml z łącznym i skonsolidowanym sprawozdaniem.

System nie wymaga żadnej instalacji w jednostkach ani w JST.

Wybrane funkcje sprawozdania Informacja dodatkowa:

1. Wykaz cząstkowych sprawozdań niezbędnych do poprawnego przygotowania Informacji dodatkowej. Program pozwala przygotować 20 sprawozdań cząstkowych m.in.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

2. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

3. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

5. Po zatwierdzeniu jednostkowych cząstkowych sprawozdań na poziomie Gminy/Powiatu następuje automatyczna agregacja do sprawozdania łącznego.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Po wygenerowaniu sprawozdań łącznych tworzone jest sprawozdanie Informacja dodatkowa zgodne z załącznikiem 12 do rozporządzenia MRiF z dnia 17 września 2017r.

BILANS SKONSOLIDOWANY

1. Przed rozpoczęciem konsolidacji należy określić dla poszczególnych jednostek metodę konsolidacji.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

2. Przygotowanie (import z systemów finansowo-księgowych) jednostkowych bilansów.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Program posiada słownik pozycji bilansowych, który umożliwia zdefiniowanie dowolnego sprawozdania finansowego np. wzór bilansu spółki, publicznego ZOZ.
Każdy z typów sprawozdania (jednostki budżetowej, spółki, ZOZ) jest automatycznie uzgadniany (mapowany) do wzorca bilansu skonsolidowanego. Dzięki czemu użytkownik nie musi ręcznie uzgadniać rożnych wzorców bilansów względem bilansu skonsolidowanego jak również jednostki nie muszą dostosowywać się do odgórnie narzuconego wzoru bilansu do konsolidacji (np. spółka może w programie utworzyć własny wzór bilansu).

3. Arkusz wyłączeń – jednostkowy oraz zbiorczy.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Umożliwia wykazywanie wzajemnych rozliczeń między jednostkami np. należność-zobowiązanie. Arkusz posiada funkcję weryfikacji w czasie rzeczywistym wzajemnych wyłączeń (sprawdza m.in. czy kwota należności w jednostce X względem jednostki Y jest wykazana jako zobowiązanie w jednostce Y.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Na podstawie jednostkowych bilansów oraz zagregowanych arkuszy wyłączeń otrzymujemy bilans skonsolidowany.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Zatwierdzone sprawozdania finansowe są eksportowane do systemu Bestia w formacie xml.

Wybrane funkcje sprawozdania Informacja dodatkowa:

4. Podpisywanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych kwalifikowany podpisem elektronicznym.

W celu ułatwienia realizacji obowiązków określonych w § 10 oraz § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej tj. sporządzania i podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań budżetowych oraz finansowych wprowadziliśmy funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne zaimportowanie wielu sprawozdań jednostkowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem

Zapraszamy do bezpłatnych prezentacji w Państwa siedzibach.

Jeżeli system Cesarz nie obejmuje jeszcze funkcji, które Cię interesują zobacz nasze pozostałe systemy w menu „Produkty” u góry strony.