Plan B

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

CZYM JEST PLAN B?

PlanB – Planowanie i Realizacja Budżetu w rozproszonej strukturze organizacyjnej.

Planowanie budżetu w podziale na jednostki podległe i komórki merytoryczne w rozproszonej strukturze organizacyjnej to już nie probelm, system PlanB pozwala rozdysponować środki na każdy wydział, referat, a nawet samodzielne stanowisko i/lub fundusz sołecki. Pełen zakres informacji, agregacja danych na poziomie zarządczym oraz pełna kompatybilność z systemem Besti@ oraz możliwość generowania wszystkich ustawowych, a także własnych załączników powoduje, że PlanB to system idealnie wspomagający każdy Samorząd lub Jednostkę Budżetową.

Funkcjonalności PlanB:

 • Projekt budżetu
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Zmiany do budżetu
 • Budżet zadaniowy (opcja)
 • Wnioski o zmianę w planie wraz z uzasadnieniem
 • Załączniki do uchwał budżetowych
 • Ewidencja zapotrzebowań na środki pieniężne oraz tworzenie harmonogramów
 • Transmisja podstawowych załączników do systemu Bestia
 • Zaangażowanie (opcja)

 

System PlanB przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej – zarówno dla Urzędów Miasta, Urzędów Gminy, Starostw, jak i dla jednostek organizacyjnych, które zobowiązane są do sporządzania planów wydatków i dochodów budżetowych. System PlanB zawiera moduł pozwalający na tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Ustawą o finansach publicznych z dania 27 sierpnia 2009r.

System PlanB obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem w JST i jednostkach, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany do budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu.

System powinien działać w każdej jednostce organizacyjnej i/lub wydziale (referacie).

Model pracy z programem PlanB.

Moduły funkcjonalne systemu PlanB:

Projekt budżetu – na tym etapie program umożliwia tworzenie projektu budżetu zarówno w układzie budżetu, jak i do paragrafu, a nawet zadania (przy budżecie zadaniowym). Projekty przesłane przez jednostki organizacyjne (Wydziały) są weryfikowane przez Wydział Finansowy, a w razie konieczności korygowane. Zaakceptowane projekty budżetu tworzą projekt budżetu gminy/powiatu.

Uchwała budżetowa – tworzona automatycznie na podstawie uchwalonego projektu oraz autopoprawek. Uchwała budżetowa zawiera wszystkie wymagane załączniki:

 • układ wykonawczy dochodów
 • układ wykonawczy wydatków
 • układ budżetu dla dochodów i wydatków
 • układ wg źródła dochodów
 • przychody i rozchody
 • zadania inwestycyjne jednoroczne (z jednostką realizującą inwestycje, nakładami i źródłami finansowania zadania)
 • plany funduszy celowych
 • plany rachunków dochodów własnych
 • plany zakładów budżetowych
 • plany gospodarstw pomocniczych
 • dotacje na zadania własne
 • dotacje na zadania zlecone
 • porozumienia z organami administracji rządowej
 • porozumienia z JST
 • dotacje dla instytucji kultury
 • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa – moduł pozwala m.in. ewidencjonować przedsięwzięcia i umowy zgodnie z wymogami uofp, prognozować kwoty długu, sprawdzać stan równowagi budżetowej, tworzyć wersje robocze WPF celem symulacji sytuacji finansowej JST, wyliczać wskaźniki zadłużenia według uofp z 2005r. oraz tych zdefiniowanych w uofp z 27 sierpnia 2009r., art. 243 ust. 3.

Harmonogram – system sprawdza zgodność kwot harmonogramu w stosunku do planu finansowego.

Wnioski o zmianę w planie – system pozwala na elektroniczne zbieranie wniosków o zmianę w planie finansowym. Wniosek może być sporządzony z dokładnością do zadania lub paragrafu. Wnioski są przekazywane do JST przez jednostki organizacyjne i/lub wydziały (referaty). System posiada pełną obsługę wniosku tj. obsługa pośrednia np. wstępna weryfikacja w wydziale edukacji a następnie włączanie zweryfikowanego (skorygowanego) wniosku do uchwały w Wydziale Finansowym. System pozwala na daleko idącą automatyzacje pracy z wnioskiem np. jednostka podległa może określić czy wniosek będzie rozpatrywany przez Rade czy Zarząd. Wnioski można sporządzać dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, Organu. Wraz z wnioskiem dołączane jest uzasadnienie.

Zmiany w budżecie – system ewidencjonuje wszystkie dokumenty wpływające na zmiany w budżecie. Uchwały zmieniające czy Zarządzenia można prezentować praktycznie w dowolnym układzie. System posiada 150 rożnych form prezentacji zmian np. układ budżetu, układ wykonawczy, układ Zwiększenia – Zmniejszenia, układ per saldo, budżet Organu w układzie z jednostkami, z rodzajami zadań: własne zlecone, porozumienia, w podziale na grupy paragrafów np. dochody bieżące i majątkowe, układ wg źródeł dochodów oraz źródeł finansowania po wydatkach, przesunięcia na zadaniach inwestycyjnych, zmiany nakładów i finansowania na WPI.

Układy wykonawcze – system, po każdej zmianie w budżecie, tworzy układ wykonawczy dla każdej z jednostek (wydziału) oraz tworzy plik w formie elektronicznej w celu rozdysponowania ich do jednostek organizacyjnych.

Transmisja załączników do systemu Bestia – system wysyła wymagane przez RIO załączniki do systemu Bestia.

Weryfikacja poprawności układu wykonawczego z planem na sprawozdaniu – system oblicza w budżecie stan na dzień i porównuje go z planem na sprawozdaniu budżetowym. System do porównania zbiera zadania występujące pod paragrafem zarówno bieżące, jak i majątkowe. Funkcja ta sprawdza zarówno sprawozdania jednostkowe jak i zbiorcze, sumuje także wydziały celem utworzenia planu Urzędu jako jednostki budżetowej i porównania go ze sprawozdaniem Urzędu jako jednostki.

Eksport planu do sprawozdania – system, po wyliczeniu stanu na dzień, wysyła automatycznie plan do sprawozdania budżetowego w systemie Budżet JB Plus .

Analizy budżetowe (załączniki do opisówek).

Budżet w ujęciu zadaniowym – system zawiera w sobie funkcjonalność budżetu zadaniowego, tj. rejestruje zmiany do budżetu w układzie zadań bieżących oraz inwestycyjnych wraz z obsługą zadaniową harmonogramu, wykonania.

 

Najważniejszą cechą systemu PlanB jest elastyczność w zakresie dostosowania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika. Rozbudowany i elastyczny system słowników, możliwość dowolnego grupowania zadań i paragrafów oraz definiowanie wyglądu wydruku za pomocą zewnętrznych formatek, umożliwia samodzielne określanie zawartości i postaci wydruków, załączników do uchwał i zarządzeń.

W miastach na prawach powiatu, system umożliwia wyodrębnienie części gminnej i powiatowej budżetu miasta.

System PlanB współpracuje z systemem Besti@ w zakresie transmisji wymaganych załączników do uchwały budżetowej.

System PlanB może zostać rozbudowany o moduł Zaangażowanie środków budżetowych, którego ideą jest usprawnienie ewidencjonowania oraz bieżąca kontrola dokumentów finansowych obciążających plan finansowy zarówno roku bieżącego, jak i lat przyszłych.

 

Budżet Zadaniowy

System PlanB posiada funkcjonalność budżetu zadaniowego. Umożliwia on planowanie budżetu oraz jego zmiany z dokładnością do zadania, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe. Użytkownik posiada możliwość własnoręcznej definicji zadań, jak również istnieje opcja wnioskowania o zadania przez jednostki organizacyjne do JST.

 • Wniosek o zadanie – pozwala na zarządzanie słownikiem centralnym, dzięki czemu informacja o potrzebie założenia nowego zadania lub zmiana istniejącego wychodzi z poziomu jednostki organizacyjnej lub pracowników wydziałów:

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności wydruków, użytkownik ma możliwość przeglądania budżetu w różnych szczegółowościach:

 • Budżet zadaniowy wraz z podziałem na koszty – jest to pełny obraz budżetu z informacją o zadaniu, jednostce realizującej, podziałką klasyfikacyjną, przyporządkowaniu do grupy oraz informacji o rodzaju kosztu:

 • Budżet zadaniowy w ujęciu klasycznym – jest to nic innego jak budżet w dokładności do paragrafu wraz z informacją o zadaniach realizowanych w tej podziałce; dzięki takim wydrukom omijamy prowadzenie podwójnego budżetu (klasycznego i zadaniowego):

 • budżet zadaniowy w szczegółowości do paragrafu – jest to odwrócony szyk budżetu klasycznego, który przejrzyście ukazuje nam zadania w układzie klasycznym:

 

 • budżet zadaniowy z grupami paragrafów – otrzymujemy zbiorczą informację jaka część zadania znajduje się w grupach paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych:

 

System PlanB posiada mechanizm raportowania oparty na zasadzie kolumn przestawnych, dzięki czemu jest w stanie wygenerować setki różnych kombinacji danych na raz wprowadzonym budżecie. Dodatkowo dołożenie filtrów przy każdym parametrze systemu pozwala na generowanie wszelkich form tabelarycznych załączników do uchwał.

 

 

Wspólny słownik zadań dla budżetu i przedsięwzięć pozwala na automatyczne przeniesienie danych.

Zachowanie historii zadań pozwala na ciągłość budżetu z zachowaniem stanu na dzień i możliwością śledzenia zmian merytorycznych i formalnych zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. wprowadza Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF) – nowy mechanizm zarządzania finansami publicznymi, który ma ulepszyć racjonalność gospodarowania środkami publicznymi i zwiększyć przejrzystość polityki fiskalnej.

Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej nakłada na Skarbnika obowiązek prowadzenia w praktyce dwóch budżetów równolegle – jednorocznego i wieloletniego. DOSKOMP wyszedł naprzeciw  samorządom i przygotował system PlanB, który ma wspomóc Skarbnika w zakresie przygotowania budżetu jednorocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w zarządzaniu zmianami w obydwu budżetach.

Podstawowe funkcjonalności WPF:

 • Automatyczne generowanie uchwał i zarządzeń zmieniających WPF – poprzez pełną korelację uchwał budżetowych z wieloletnimi, system oblicza wymagane ustawowo pozycje tj. wynik, przychody, rozchody a także wszystkie składowe WPF m.in. dochody i wydatki bieżące, majątkowe, wydatki na wynagrodzenia, wydatki organów JST, obsługę długu, poręczenia i gwarancje, zmiany w kwocie długu.

 • Możliwość tworzenia własnego szablonu WPF – system posiada elastyczny słownik zarządzający strukturą załącznika WPF tak by móc go budować według własnych potrzeb zachowując jednocześnie zgodność z wymaganiami metodyki opracowanej przez MF i RIO a także schematem importu danych do systemu Besti@.

 • Możliwość tworzenia wielu wersji (scenariuszy) WPF – funkcja niezwykle potrzebna na etapie tworzenia projektu uchwały WPF, kiedy to należy uwzględnić nowe założenia do prognozy (m.in. tempo wzrostu/spadku poszczególnych pozycji dochodów i wydatków). System kopiuje wartości pomiędzy scenariuszami pozwalając na korektę procentową lub ręczną wartości przyjętych w poszczególnych scenariuszach.

 • Możliwość modyfikowania załącznika WPF np. w zakresie przyjętym w danej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przykładem może być dodatkowa pozycja; „Sposób sfinansowania spłaty długu” – system wylicza i ewidencjonuje źródła spłaty długu.

 • Możliwość stosowania indywidualnych formuł obliczających – podczas wdrożenia użytkownik sam definiuje potrzeby i założenia do wyliczania poszczególnych składowych WPF. Mechanizm ten zapewnia pełną zgodność z dotychczas stosowaną w danej JST metodologią sporządzania prognozy.
 • Wyliczanie wszystkich wskaźników wynikających z uofp z 2005 i 2009r w tym wskaźnik definiowany art. 243 (system uwzględnia wyłączenia wynikające m.in. z tytułu poręczeń i gwarancji dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a realizowanych w ramach związków JST), automatyczne sprawdzanie relacji z art. 242, sprawdzanie bilansowania się WPFu, obliczanie maksymalnej kwoty zadłużenia JST, mieszczącej się w ramach aktualnego wskaźnika wg art. 243.

 • Generowanie wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów tj. załącznik WPF, załącznik przedsięwzięć, wnioski o zmianę nakładów, limitów czy źródeł finansowania przedsięwzięcia.

 • Tworzenie załącznika przedsięwzięć wieloletnich w oparciu o centralny słownik zadań z opcją włączenia jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych w proces wnioskowania o zmianę istotnych parametrów zadania.

Przedsięwzięcia wg metodyki MF

Wniosek o zmianę parametrów przedsięwzięcia wieloletniego

 • Ewidencja przedsięwzięć wieloletnich z dokładnością do źródeł ich finansowania jak i do wymogów art. 226 uofp tj limitów na wydatki bieżące i majątkowe.

 • Ewidencja i bieżąca korekta limitu zobowiązań

 • Prezentacja zmian pomiędzy uchwałami (raport różnic)

Zmiany w WPF

Zmiany w załączniku przedsięwzięć

 • Eksport załączników do systemu Besti@

 • Tworzenie załączników do tzw. raportów opisowych z wykonania WPF. Wykonanie może zostać zasilone poprzez import pliku ze sprawozdaniami budżetowymi oraz z ewidencji „Rejestr zaangażowania środków budżetowych” (rejestr służy do ewidencji faktycznego zaangażowania w tym ewidencji umów wieloletnich wraz z przypisanymi do nich rozrachunkom (zobowiązania<>zapłata za zobowiązanie)

Naszą ofertę uzupełnia fachowa pomoc techniczno-merytoryczna świadczona w ramach umowy serwisowej oraz bogata praktyczna baza wiedzy o WPF (m.in. doświadczenia i rozwiązania z innych JST).

Wspieramy Państwa na każdym etapie pracy z systemem począwszy od przygotowania załączników i założeń do projektu WPF, uchwalenia WPF, transmisji załączników do systemu Besti@ a skończywszy na generowaniu zmian w WPF w trakcie roku.

System został wdrożony z sukcesem w kilkudziesięciu urzędach oraz kilkuset jednostkach. Wśród największych realizacji należy wymienić:

 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Miasta Częstochowa
 • Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 • SP Piotrków Trybunalski
 • UM, UG i SP Czarnków
 • SP Radomsko
 • UM, SP Oborniki
 • UG Murowana Goślina
 • UG Sieraków
 • SP Złotów
 • SP Stargard Szczciński
 • UM, SP Kluczbork
 • UG Kwilcz
 • SP Inowrocław

oraz kilkadziesiąt innych urzędów.