Home > Prawo > Ewidencja Zaangażowania gdy…
PrawoSystemy Informatyczne

Ewidencja Zaangażowania gdy…

Szkolenia SIO

Ewidencja Zaangażowania gdy budżet prowadzony jest w grupach z rozporządzenia (Dz. U 2018 poz 1393) a zaangażowanie w paragrafach.

I. Konfiguracja PlanB przygotowująca do ewidencji budżetu w grupach z rozporządzenia.

1. W parametrach programu należy zaznaczyć opcje odpowiadającą za aktywowanie w Zaangażowaniu opcji mapowania grupy paragrafów zawierających paragrafy rzeczywiste z grupami utworzonymi na podstawie rozporządzenia i wiążącym je sztucznym paragrafami.

2. Następnie należy utworzyć „sztuczne” paragrafy wydatkowe, które odwzorują rzeczywiste grupy z rozporządzenia (1100-1810). Z uwagi że pole na paragraf jest 3 cyfrowe paragrafy sztuczne oznaczamy zaczynając od litery G jak grupa paragrafów tj. G01, G02 itd.

3. W słowniku grup paragrafów wydatkowych należy utworzyć grupy z rozporządzenia zawierające po jednym sztucznym paragrafie G01, G02 itd. Każda z grup może mieć przypisany tylko 1 sztuczny paragraf. Należy przy tym przypisać właściwie 4 cyfry paragrafów do każdej z grup (§ 1. pkt.1 rozporządzenia).

Przykład poniżej:

4.  W tym samym słowniku należy utworzyć kolejne grupy paragrafów o kodach GG01, GG02 itd zawierające rzeczywiste paragrafy odpowiadające poszczególnym grupom paragrafów z rozporządzenia (1100-1810).

Poniżej zawartość grupy GG13 odpowiadającej grupie z rozporządzenia o numerze 1300:

5. Podczas eksportu danych do Bestii należy wybrać parametr „Eksportuj grupy paragrafów o kodzie 1100-1810”.

II. W programie Zaangażowanie przez ewidencją dokumentów należy wypełnić tabele mapowań jak we wzorze poniżej tj. powiązać grupy 1100-1810 z grupą GG zawierającą paragrafy rzeczywiste dla każdej z grup z rozporządzenia oraz wskazać paragraf wiążący te grupy a więc „sztuczny” paragraf ze słownika paragrafów wydatkowych.

Dekretując Umowę lub inny dokument angażujący środki z budżetu należy wykorzystać opcje „Przepisz podziałkę” a następnie w oknie dekretacji wskazać właściwy paragraf z 4 cyfra paragrafu odpowiadającą dane grupie.  W przykładzie poniżej zadekretowano grupę G02 odpowiadającą grupie 1101 (wydatki statutowe z 4 cyfra = 1, 5, 7 lub 8). Efektem wybrania dekretacji z rozdziału 80195-G02-zad-WPE jest dekretacje z pustym polem paragraf – paragraf z odpowiednią 4 cyfra w dekretacji musi uzupełnić użytkownik.

Wprowadzenie właściwego paragrafu powoduje właściwe obliczenie wolnych środków na grupie paragrafów.

Zmianie ulega także wydruk Zaangażowania „Plan-Zaangażowanie-Zobowiązania-Realizacja”, który w ramach dane grupy paragrafów wyszczególnia paragrafy należące do tej grupy posiadające zadekretowane dokumenty. Przykład w ramce na ekranie poniżej.

Pozostałe czynności w zaangażowaniu nie ulegają zmienia w tym podpinanie faktur i przelewów.

Produkty powiązane:


dr Tomasz Woźniakowski
Autor kilkudziesięciu artykułów i książek na tematy związane z Ekonomią oraz Informatyką.