Home > Prawo > Szkolenia SIO
PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

Szkolenia SIO

Szkolenia SIO

Portal JST.PL ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia SIO, których tematyka oraz bogaty zasób merytoryczny pozwolą Państwu na prawidłowe i swobodne posługiwanie się nową, wersją przeglądarkową Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Organizatorem szkolenia jest ASENTIA sp. z o.o. – główny wykonawca Systemu Informacji Oświatowej, który dzięki kilkuletniej pracy przy jego tworzeniu dysponuje doskonałą znajomością systemu oraz posiada wiedzę dotyczącą jego dalszego rozwoju. Posiada również szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu oświaty.

Podstawą prawną funkcjonowania Systemu informacji Oświatowej jest w Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

Ustawa w art. 1. określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

  1. prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;
  2. efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
  3. analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;
  4. nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.

Zadaniem Systemu Informacji Oświatowej jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji z zakresu oświaty.

Obecnie systemem sprawozdawczości objęte są dwa programy tzw. „Stare SIO” i „Nowe SIO”. W starym SIO, dane należy aktualizować 2 razy w roku – ze stanem na dzień 31 marca oraz 30 września.
Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był już ostatnim. 

Nowe SIO (aplikacja przeglądarkowa) wymaga gromadzenia danych na bieżąco. Zgodnie z art. 30. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

W szkoleniach prowadzonych przez naszych trenerów, uczestnicy aktywnie podnoszą swoje umiejętności w formie warsztatowej wykorzystując specjalnie przygotowane wersje szkoleniowe rzeczywistego Systemu Informacji Oświatowej (Nowe SIO). Będąc producentem oprogramowania posiadamy szeroką wiedzę merytoryczną i techniczną na temat samego produktu, planowanych nowych funkcjonalności oraz mamy bezpośredni wpływ na jego doskonalenie w oparciu o sugestie użytkowników. Nasi trenerzy, to praktyczni użytkownicy, dyrektorzy szkół, którzy na co dzień pracują z SIO. Na bieżąco uzupełniają wiedzę w zakresie wprowadzanych zmian i nowych funkcjonalności w SIO, a także zapoznają się ze zgłaszanymi przez użytkowników problemami, aby przybliżyć Państwu gotowe rozwiązania.

Zakres szkoleń wynika z bieżącego monitorowania potrzeb użytkowników SIO i indywidualizowany jest w zależności do jakiej grupy jest kierowany. Proponujemy szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, a także dla użytkowników końcowych, obowiązanych dokonywać sprawozdań w placówkach oświatowych.

Po zakończeniu szkolenia otrzymujecie Państwo imienny certyfikat jego ukończenia.

Zobacz ofertę szkoleń dla JST:

Szkolenia SIO (System Informacji Oświatowej)